Szkoła Podstawowa nr 10 im. H. Sienkiewicza
81 74 72 846
 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie

Zapraszamy uczniów klas I - III do udziału w SZKOLNYM KONKURSIE CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM
DLA UCZNIÓW KLAS I-III pt. "Czytam i rozumiem"

 Organizator: Ewa Sidor- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Barbara Urban- nauczyciel oddziału przedszkolnego

Cele konkursu:

 • doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem, pisania i wykorzystania wiedzy w praktyce oraz korzystania z podanych informacji;

 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów;

 • doskonalenie koncentracji;

 • zachęcanie do zdobywania wiedzy i umiejętności;

 • kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji i radzenia sobie ze stresem.

Organizacja konkursu:
W konkursie biorą udział uczniowie klas I, II i III Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie.

 • Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych:
  I kategoria: uczniowie klas pierwszych,
  II kategoria: uczniowie klas drugich,
  III kategoria: uczniowie klas trzecich.

 • Do konkursu wychowawca może zgłosić maksymalnie trzyosobową reprezentację wyłonioną w klasowych eliminacjach.

 • Konkurs przeprowadzony jest w formie pisemnej.

 • Organizatorzy konkursu przygotowują dla każdej kategorii wiekowej tekst do cichego czytania oraz zadania do wykonania. Wśród zadań będzie między innymi: test wyboru, zadania typu prawda-fałsz.

 • W czasie konkursu tekst oraz zadania uczniowie czytają samodzielnie.

 • Przewidziany czas pracy to 45 minut.

 • Do przeprowadzenia konkursu każdy uczeń powinien przygotować długopis lub pióro.
  Nie wolno używać korektorów.

 • Konkurs przeprowadza komisja powołana przez organizatorów. W skład komisji wchodzą: Dyrektor, przedstawiciel Rady Rodziców, organizatorzy oraz nauczyciel języka polskiego i nauczyciel bibliotekarz.
  Z przebiegu konkursu komisja sporządza protokół.

 • Organizatorzy są odpowiedzialni za:
  - przygotowanie testów do konkursu;
  - przeprowadzenie konkursu;
  - przyznanie nagród i wyróżnień;
  - ogłoszenie wyników.

 • Prace uczniów sprawdza komisja konkursowa. Każda praca sprawdzana jest dwukrotnie. Podczas sprawdzania nauczyciele korzystają z klucza odpowiedzi i punktacji ustalonej dla poszczególnych zadań.

 • Komisja wyłania laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych wg następującego kryterium:

  Pierwsze miejsce zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów.

  Drugie miejsce zajmuje uczeń, który zdobył mniejszą liczbę punktów niż zwycięzca pierwszego miejsca, ale większą niż pozostali uczniowie.

  Trzecie miejsce zajmuje uczeń, który zdobył mniejszą liczbę punków niż zwycięzcy pierwszego i drugiego miejsca, ale większą niż pozostali uczniowie.

  W przypadku jednakowej ilości punktów zdobytych za test przyznane będą miejsca ex aequo.

  Wyróżnienie może otrzymać uczeń, który uzyska co najwyżej 1 punkt mniej, niż uczeń zajmujący III miejsce.

 • W terminie 10 dni od daty przeprowadzenia konkursu organizator podaje do publicznej wiadomości wyniki konkursu, poprzez umieszczenie imion i nazwisk laureatów
  z poszczególnych kategorii wiekowych na tablicy informacyjnej (hol II piętra) oraz na stronie internetowej szkoły.

 • Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

 • Wychowawcy klas mają prawo do wglądu do prac konkursowych swoich uczniów.

 • Organizator konkursu ma prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie wynikających
  z powodów organizacyjnych od nich niezależnych.

 • Wychowawcy klas mają obowiązek zapoznać uczniów z regulaminem konkursu.

 • Zgłoszenie uczniów na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody jego rodziców / opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów organizacyjnych organizatora konkursu oraz do promowania działalności Szkoły, a także osiągnięć i umiejętności dziecka przez Szkołę Podstawową nr 10 w Lublinie.

Kryteria oceny:

 • poprawność odpowiedzi,

 • zrozumienie czytanego tekstu.

Nagrody:

 • Laureaci I, II, III miejsca w każdej kategorii otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Termin i miejsce:

Konkurs odbędzie się 1 marca 2024 r. o godzinie 11:00 w sali 37 na drugim piętrze SP nr 10 
w Lublinie. Uczniowie siedzą pojedynczo.

Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń na holu II piętra. 

Uwagi końcowe:
Sytuacje, które nie zostały przewidziane w regulaminie rozstrzyga komisja konkursowa.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!